Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մերոյ ըմբռնեցեալ տեղեաց որ ի թշնամեաց մի' աւերեսցի տուն եւ բնակութիւն եւ շէն հասարակ ժողովրդոց, բայց յայնմանէ որ հարկաւոր լինիցի դաշտեցուցանել շուրջ ամրոցի բերթօրէից առ ի ապահովութեանց, եւ որ ոք ամրոց թշնամեաց պատերազմու ստացեալ, եթէ հարկաւոր լինիցի մեզ աւերել եւ քակել վասն աջողութեան պատերազմի մերոյ պարիսպն եւ բուրջն ամրոցաց եւ բերթօրէից եւ տուն վառյօդի եւ ջաբախանայի, եւ բնակութիւն զինուորաց միայն աւերեսցի: