Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ գտցի պատանի եւ դստրիկ ի վեր քան թէ երկոտասան ամօք որբ եւ այրի պարապ ընդ գործս աղաւաշի, հարկ ի վերայ նորայ լիցի զի ըմբռնեցեալ մուծանէ ընդ իշխանն աշխարհին յայնմիկ եւ իշխանն դիցէ նմայ ի վերայ գործի արհեստի: