Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի' ոք անօրէնութեան ծնունդ թէ արու եւ թէ էգ մի' յիշխեսցի ժառանգ եւ ժառանգորդ լինիլ հօր, քան զի ոչ ոք կարէ հաւատալ թէ յումմէ ծնաւ, բայց ի վկայութեան մօր իւրոյ, եւ ով ոք մայր որ այնքան լրբասցի մինչ անկողինն մաքուր ամուսնութեան իւրոյ պղծեալ ծնցի անօրէնութեամբ զաւակ, վկայութիւն նորայ անարժան է, վասն այսորիկ բարձցի ժառանգութիւն ամենայն անօրէնութեամբ ծննդոց, բայց այն որ պիղծ հայր եւ մայր նորայ ընդ կտակս մահուան իւրեանց շնորհեսցեն նմայ, սա' եւս ոչ հռչակելով իբր մասն ի ստացուածէ իւրեանց ժառանգութիւն անօրէնութեամբ ծնեցելոց իւրեանց, եթէ ո'չ միայնակ տալով պարգեւ իբր Օտարաց, այլ եթէ լրբեցեալն յիշատակեսցի ի կտակս իւր յայտնելով անօրէնութեամբ ծնեալս իբրեւ ժառանգորդ իւր զոր ինչ ի նմայ տուեալ, անարժան տուրք համարեսցի, եւ մի' գտցի նաեւ Օրինօք ժառանգք կարեն արհամարհել, եւ զրկել նմայ ի այն նուիրանաց: