Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջի ամենայն պտղոց եւ բուսոց ուտելեաց ի բուսմանէ Երկրէն Հայոց, միմիայն արհամարեալ լիցի պտուղն անուանեալն բակլայ, եւ բուսն անուանեալն սիբեղ եւ կոտեմ, մի' ոք վարեսցի այսոքիկ ի արտի իւրում, զի յոյժ վնասակար է բնութեան մարդոյ: