Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի' արժեսցի թուղթ ձեռնադրեալ ի վերայ որում բանի որ իցէ, մինչ ձեռնադրողն չիցէ լցեալ տի հասակի իւրոյ ութն եւ տասն ամաց: