Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի դաշտս երեսս երկրի որում խաղայ բանակս մեր ոչ ոք դաշտի մի' նստցի ի յաւելի քան թէ քառասուն աւուրս, եթէ չիցէ վասն շրջապատութեան տեղեաց եւ ամրոցաց թշնամեաց մերոց, թէ ո'չ խաղասցի ի տեղիս վասն մնալոյ յօթն եւ երկիր յստակ վասն առողջութեան արանց բանակին մերոյ: