Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի դաշտ բնակեալ բանակք մեր ուր որ իցէ վրան զօրագլխի անդ հաստատեալ կացցէ երկու դրօշակս որում աւուր եւ ժամու զի մի ի երկուս դրօշակի իջուցեալ երեւեսցի, սա' իցէ նշան զի յայնմ գիշեր եւ կամ վաղիւն առաւօտու խաղալոցէ բանակս առ այլ, եւ իջուցեալ դրօշակն առաջագոյն խաղասցի եւ իջցէ ի տեղի որում սահմանեալ իցէ վաղիւն իջանելոյ բանակի անդ ի յոտս կանգնեալ հաստատեսցի դրօշակն եւ անդ կանգնեսցի վրան զօրագլխին, որպէս առաջնում, նոյն գունակ ամենայն ոք ի բանակէ առաքեսցեն նախնթացս, եւ երկրորդ վրանս սպասաւորօք հանդերձ, զի կազմեսցեն տեղի բնակութեան իւրեանց ըստ իւրաքանչիւր տեղի, վաղիւն ելանելով զօրք բանակի այր եւ ձիօք եւ հետեւակօք խաղալով ի նորում իջեւանս իւրաքանչիւր ոք գտցեն վրանս եւ տեղիս իւրեանց պատրաստ միեւնոյն կերպարանօք որպէս առաջինն: