Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պարտական որ թաքուցանէ ինչս իւր ի պարտատերէ իւրմէ եւ զինքն յօրինեսցի առաջի դատաստանի համարս սուտ, եւ եթէ հաստատեալ գտցի ստացուածք նմայ գաղեալ, պարտականն այն մի' գտցի ազատութիւն ի պարտուց հատուցանիցէ գաղեալ իրս եւ ինքն մտցի ի բանտ, մինչեւ հատուցանէ պարտս իւր: