Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Առատապէս տացցի երկիր վիճակի Սուրբ Աթոռին Հայրապետին Հայոց, նա' եւս ըստ իւրաքանչ վանօրէից եւ ապաշխարօղաց զի վայելեսցեն ազատապէս, արտաքոյ մաքսից, հարկից եւ հասից, զի մի պակասեսցի կերակուր եւ զգեստ կրօնաւորաց մերոց, որ նոքայ ո'չ երբէք հարկեսցեն իրաց եւ ծախիցեն ժամանակս իւրեանց վասն հարկաւորութեան անձանց իւրեանց, եթէ ո'չ կալով մնասցեն ըստ պատւոյ իւրեանց յարաժամ բարեխօս վասն մեր առ Տէր արարիչն մեր զի ներեսցէ սղալանս յանցանաց մերոց: