Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք բարկացեալ եւ անձամբ վրէժխնդրող յետ երիս անգամ հրաւիրելոյ բարկացանողին զի ելցէ ընդ դէմ իւր եւ տացէ անձամբ վրէժ բարկութեան սրտի իւրոյ, եւ ընդդիմանայ բարկացողն երիցս անգամ խնայելով, եւ առաջի վկայից խոստանալով զի ամենայն պարտ մեղաց իւրոց հատուցանելու յօժար է, եթէ ելցէ հրաման դատաստանի եւ ի գանգատէ բարկացողի, յետ այսորիկ եթէ բարկացողն ամբարշտեալ ելցէ ի վերայ ընդդիմակացի իւրոյ, եւ ի պատճառէ բարկութեամբ արձակմանէ իւրոյ եւ ընդդիմակացն ի ջանացողութենէ փրկութեան անձին իւրոյ, գուցէ անկանիցի բարկացողն եւ մեռցի, եւ ընդդիմակացս վկայիւն հաստատեսցի առաջի ատենի դատաստանի, որ յինքն երիս անգամ հրաժարելով խոյս ետ ելանել ընդդէմ առն բարկացողի եւ խոստացաւ հատուցանել նմայ զամենայն պարտս մեղաց իւրոց, որ առ բարկացողն եթէ գտցի պարտաւոր առաջի ատենի դատաստանի, եւ բարկացողն ո'չ լուաւ եւ յինքնակամ սրտիւ արձակեցաւ ի վերայ ընդդիմակացի եւ ընդդիմակացն ընդիմանալով փրկել գանձն իւր պատահեցեալ զի անկեալ եւ մեռեալ, բարկացողն արիւն նորայ ի ընդիմակացէ մի' խնդրեսցի: