Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Շնորհօքն Աստուծոյ Ամենակարողի եւ փոխանորդութեամբն բոլոր ազգին հայոց մեք ներքոյ ձեռնադրօղքս իբրեւ բոլոր հայք ի զօրութենէ բանական հոգւոյ եւ ազատութենէ մերմէ վիճակ արկանելով եւ շնորհօքն հոգոյն սրբոյ ելանելով վիճակ ի յանունս Մաղաքիայ ծնօղ իշխանութեան տանն հայոց, եւ միաբան ընդունեցաք եւ տուաք իշխանութիւն Տեառն Մաղաքիայ հօրդ հայաստանեաց երիս աւուր ժամանակաւ կալոյ եւ մնալոյ հայրախնամ եւ ծնօղ իշխանութեան, եւ տուօղ պաշտօն իշխանութեան միմիայն երիս անձանց, եւ ունիս իշխանութիւն երդմնեցուցանելոյ նոյն պաշտօնատարաց ի վերայ սրբոյ կտակարանի, երդմնօղն առաջի քոյ համարեսցի իբր երդմնեցեալ առաջի մեր, նամակ պաշտօնի քոյ համարեսցի իբր նամակ գահէն մեծէ եւ բարեվարք տանէն հայոց եւ մեզ միաբան տեղակալաց եւ փոխանորդաց ընդունելի, գրուեցաւ ի մէջ միաբան տեղակալաց հայոց ի յերեսս երկրին Հայաստանեաց յամսեանն դեկտեմբերի 25. յամի Տեառն փրկչին մերոյ Քրիստոսի 1773:

Վկայեմք զի ձեռնադրեցին
եւ կնքեցին եւ յանձնեցին:

Մ... Դ.
Ա... Դ.
Կ... Վ.
Սամուէլ փոխանորդ
Նախիջեւանայ.

Զաքարայ փոխանորդ
Տայքու.

Եղիազար փոխանորդ
Աղուանից.