Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ գուցէ զի նախարարութիւն Հայաստանեաց լինիցի ժառանգաւոր նախարարն հանդերձ երիս որդօքն ունին վարձս պաշտօնի իւրեանց որպէս գլուխ 278. հատոր յօրէնս, մնացորդ տեղակալ ժառանգորդին հանդերձ այլ որդօք, յաւելի քան թէ երիս պաշտօնեայ որդիքս հանդերձ դստերօք եւ տիրուհիւ նախարարին գտցեն տարեկեն ռոճիկն ի Տանէն Հայոց այսպէս:
Ժառանգորդ որդին ամենայն մի ամսէն դահեկանս.... 2000: Մնացորդ որդիքն ամենայն մի ամսէն.......................... 1000:
Տիրուհին նախարարին ամենայն մի ամսէն..... 1000: Դստերաց նախարարին մինչեւ ժամ ամուսնանալոյ,
քանի դուստր որ իցէ մի Ֆի մի դստերն մի ամսէն........... 500:

Օրինակ պաշտօն նամակի խորհրդակցութեան ընդ ծածուկ խորհրդարանին նախարարին: