Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սովորութիւն լինի ռոճիկս զինուորաց ի Տանէն Հայոց իւրաքանչիւր աստիճան պաշտօն զինուորութեան այսինքն.
1 Նախարարին ամենայն ամսամտի
ի մի ամսոյ դահեկան երծաթ.... 6000
9 Սպարապետաց ամենայն միոյ սպարապետի
մի հազար դահեկան................. 9000
9 Ասպետաց ֆի մի ոմն մի ամսոյ
500 դահեկան....................... 4500
9 Թօփխանի հրաց զօրագլխից ֆի
ոմն 250............................... 2250
3 Լրտեսպետաց................ 200....... 600
3 Զինապետաց 200 600
3 Վառհօդպետաց 200 600
3 Կառապետաց 200 600
3 Վրանապետաց 200 600
3 Կերակրապետաց 200 600
3 Գանձապետաց 200 600
3 Երկրաչափապետաց 200 600
3 Պետ տկարաց 200 600
90 Հազարապետաց 200 18000
900 Հարիւրապետաց 100 90000
9000 Տասնապետաց 15 135000
27000 Այր եւ ձիոյ 10 270000
52955 Յետ հետեւակաց 7 370685
90000 Զինուորաց ի մի ամսոյ ռոճիկ
բովանդակի դահեկան երծաթ............ 910835
Որում բովանդակի ռոճիկն
բոլոր տարէն դահեկան երծաթ.................. 10930020

Շինութիւն ամրոցաց տարեկան ծախ. 200000
Յօրինելն վրանաց................................... 100000
Տարեկան զինուց..................................... 200000
Յաւելորդ կերակրոց.................................. 300000
Գին 2400 բիւր կռիռ Աղի որ հատանի
ի յերկրէ վարձիւ իւրով.............................. 240000
Ծախ տան տկարաց................................... 100000
Ծախ դեղօրէից եւ վարձ բժշկաց................ 100000
Ծախ տանց աղքատաց եւ տնանկաց......... 100000
Ծախ ուսման որբ մանկանց...................... 100000
Բոլոր տարեկան ծախն
բովանդակի լաք ըռուփի....................... 12370020
1237 բիւր եւ 20 դահեկան երծաթ հայոց: