Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ խաբէութեամբ եւ գաղտնի եթէ այր եւ կամ եթէ կին որ ամուսնասցի ընդ երկու կին, եւ կամ թէ ընդ երկուս այրս, կինն առաջին ամուսնացեալ ընդ առն մնայ նմայ ամուսին կնութեան, եւ եթէ առն երկուց կանաց ամուսնացեալ ունիցի զաւակս ի երկրորդ կնոջէ թողեալ է ի կամս երկրորդ կնոջ, եթէ կամեսցի ինքն ունենալ զաւակն պահէ վասն իւր, եթէ ո'չ տացէ առ առն, եւ պարտ է ընդունիլ եւ կերակրել զարգուցանել նոյն զաւակաց որպէս անօրէնութեան զաւակս իւր: