Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տուն եւ բնակութիւն արժանաւորութեան իւրոյ գնոյն համարեսցի նմա տարեկան եկամուտ, եւ զոր ինչ եկամուտ տարեկանի ի նմանէ հատուցանել պարտ է ամենայն մի հարիւրի տարէն մին: