Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բոլոր ի վեր շարեցեալ եթէ քարօզ եթէ 520 գլուխ կարգադրութիւնս Օրինաց, է' միմիայն նշաւակ ազդ առնելոյ, այլ եթէ ի վեր բոլոր գրեցեալքն, եւ կամ ապա զամենայն զոր ինչ հատորք ի ումեքէ շարեցեալ` մի' ունիցի արժանաւորութիւն բայց ի յայնմանէ հատորաց որում հաճեսցի ի կամս բոլոր տանուտերաց եւ Հայրապետին եւ նախարարին եւ իշխանաց եւ գաւառապետաց Հայոց, եւ ձեռնադրեսցի ի նոցանէ, ապա' գտանիցի շնորհս արժանաւորութեան:

ՎԵՐՋ