Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն բանակի մերոյ ի դաշտի պարտ է ի տեղի ոտաց ճանապարհ իւր բրեսցի խոր, խորութեամբ իբր մի գիրկ, եւ կամ քսան եւ չորս ուղուկ եւ միջոց հնգետասան աւուր լցցի հողով եւ բանասցի այլ իմ հոր ի այլ իմ կողմ վրանի իւրոյ զի գառշահոտութիւն աղտեղեաց մի' վնասեսցի զօրաց, եւ ի միջոց ամենայն հնգետասան աւուր ամենայն վրան հաւաքեսցի աղբ անասնոց իւրոյ եւ ի հրով այրեսցի: