Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բոլոր երկիրն հայոց քլաւ քայլիւ եւ ասպարիզաւ չափեսցի, եւ ըստ սահմանի նախնեաց լայնատարածութիւն ամենայն աշխարհաց բլրիւ, գետօրէիւք, աղբերամբ եւ լճակաւ կարգադրեսցի սահմանս զի մի' ոք իշխեսցի աւելացուցանել, կամ պակասեցուցանել քիլ մի տեղի: