Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք հրաւիրեսցի բարեկամաց իւրոց ի տունս իւր պատուելոյ նոցայ ճաշ եւ ընթրիս, եթէ իշխանաց եւ եթէ բամբշաց, եւ եթէ հասարակ ժողովրդոց եւ տիկնաց, պարտ է ճանաչիլ աստիճանս իշխանաց եւ բամբշաց, եւ ապա' հարկաւոր է հրաւիրումն շարել ի յերեսս թղթոյ, ծանուցանելով սեղանն իւր որ ունի այսքան աթոռ բազմելոյ, երկրորդ նշանաւորեսցի անունք հրաւիրեցելոց համարաւ այսինքն.
Նօմրայ 1 Մարտիրոս առաջի ի աջ զթեւ.
2 Բաղրամ երկրորդ
3 Յարութիւն երրորդ
4 Մաղաքիայ չորրորդ
5 Զաքարիայ հինգերորդ
6 Մանասէ վեցերորդ
Այսպէս ի ձախ թեւ:
Եւ այսպէս համարելով մինչեւ որքան անձինք որ լինիցին զի հրաւիրեալք անձինք առաջագոյն ծանիցեն աստիճան բազմենալոյ իւրաքանչիւրոց ի վերայ սեղանի զի մի' գայթակղեսցեն, ո'չ ոք մի' յանդգնեսցի յիշխել նստուցանել զինքն ի տեղի այլոց, այսպէս յառաջ քան զխոստանալն իւրաքանչիւրօք մտանել ի տեղի հրաւիրեցեալ տան, երկայնամիտ լինելով եթէ հաճեսցի կամացն իւր նոյն կարգաւ բազմիլ ի սեղան երթիցէ, եւ եթէ գտցի անպատւութիւն ինչ ի աստիճանի իւրոյ, մերումն խնդրելով հրաժարեսցի. այսպէս լինիցի սահման ի վերայ բամբշաց եւ տիկնոց եթէ բազմիլ ի սեղան եւ եթէ ի յոտս կալ առ ի կաքաւ, եւ ո'չ ոք յիշխան եւ հասարակ այր բամբուշ եւ հասարակ տիկին որ ի տան հրաւիրեալ մի' գտցի, հարբեալ եւ անպատեհ շարժեալ, եւ բանալ բերանս իւր համարձակ, եւ եթէ գուցէ այսպիսի անպատեհ շարժող առն այն եթէ այր եւ եթէ կին ով ոք որ իցէ` ո'չ ոք կրկին հրաւիրեսցի նմայ ի հանդէս եւ եթէ ի պատճառէ ընտանեակցութենէ հրաւիրողի հարկեսցի ումեք հրաւիրել, այլ հրաւիրեալքն ամենայն խոյս տացեն եւ ներողութիւն խնդրեսցեն եւ ոչ ոք մտցէ ի հանդէսն որում աղմկողն հրաւիրեալ գտցի: