Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս վաթսուն սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյ վասն մայր դատաւորութեան, եւ ի տանէն հայոց տացի նոցա նամակ պաշտօնատարութեան մայր դատաւորի, ժամանակաւ երիս ամաւ նստել աթոռ իւրաքանչիւրում քաղաքի դատել ժողովուրդս ըստ Օրինօքն հայաստանեաց, նամակ սոցայ ըստ նմանութեան Օրինակին: