Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւնն ժողովրդեան յԱշխարհին Փայտակարանոյ եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ եւ ի վերայ երդման քոյ հաւատացաք հաւատարիմ դու Մանասէդ Տուրուբերանոյ, տուաք իշխանութիւն քեզ Տեառն Մանասէիդ նամակ Շնորհաց եւ պաշտօն Ասպետութեան ի վերայ ամենայն այր եւ ձիոյ զօրաց հայոց ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու քաջ Մանասէդ հրամայեսցես ի վերայ այր եւ ձիոյ զօրաց նոցայ որ ի քաջախոհէն սպարապետէն հայոց քեզ յանձնեցեալ, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ ընթանալ ի գործ ըստ հրամանի սպարապետին հայոց ըստ Օրինացն Հայաստանեաց տուաք իշխանութիւն քեզ բանիւ եւ երկաթիւ կապել ամենայն այր ձիոյ զօրաւարաց քեզ յանձնելոց ընդ դէմ քեզ մեղուցելոց, այսմ մտածութեամբ որ հատուցանել պարտիս նոցայ, եթէ կալանաւորն ելցէ ի ատենի դատաստանի անպարտ, տուաք իշխանութիւն քեզ կարգադրել թամք եւ ամենայն հարկաւոր զոր ինչ այր եւ ձիոյ զինուորաց, որում թեթեւացուցանէ վաստակն զինուորին եւ սրնթագնաց պահէ ձիոյ, տուաք իշխանութիւն արձակել ի վերայ թշնամու եւ աշխարհի որում հրամայէ քեզ քաջախոհեան սպարապետն, բաց ի վերայ Տանն Հայոց եւ հրամայեմք քեզ զի արթուն պահեսցես զինուորք կարդալով ի ականջս նոցայ ամենայն աւուրս Շաբաթու յօրէնս Հայաստանեաց զի ամենայն մասունս յօրինաց կալով մնասցէ ի միտս նոցայ, գրուեցաւ ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց այսմ աւուր յամսեանն դեկտեմբերի 20. յամի Տեառն փրկչին մերոյ Քրիստոսի 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին:
Միքայէլ իշխան.
Մանուէլ Գծագիր
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի հրաձի Զօրագլխութեան: