Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իշխան ի վերայ ամենայն Աշխարհին Հայոց պարտաւոր լիցի ի ժամանակի աշնան եւ հնձելոյ ցորենոյ պարտաւորեսցէ ժողովրդեան բնակողաց ի յերեսս ամենայն գաւառաց իշխանութեան իւրոյ, զի ի տանէ եւ ի նոր ցորնէ իւրմէ ըստ իւրաքանչ ոք հարիւր կշիռ ցորեան մուծանիցէ ի շտեմարանս ամրոցի գաւառին իւրոյ եւ ի հին ցորենէ հանիցեն փոխարէն ցորեան անցելոյ տարուն առ տունն իւրեանց: