Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայտնի լինի ամենեցուն, որ ես Սողոմոն որդի Մինասայ Գանձակու վաճառականս, եւ Հայրապետ որդի Միքայէլի Ճարաբերթու հովիւս միասին ուխտ եղաք եւ միջի մերոյ դաշինս հաստատեցաք, որ ես Միքայէլ հովիւս պարտական արարի իմ անձն եւ կտակակատար եւ ամենայն ստացուածքն Տեառն Հայրապետի որդոյ Միքայէլի որ ներքոյ թուէն վեց ամիս ժամանակաւ ի քաղաքն Գանձակու յանձնեմ Տեառն Միքայէլին երիս հարիւր գառինս, որ հարիւրն ի սմանէ խօի, եւ երկու հարիւր ոչխար, նա'եւս վեց բեռ անարատ եղ, ամբողջ տկերաւ, եւ երկոտասան բեռ բարեհամ պանիր, երեք բեռ մոմ, եւ չորս բեռ մեղր յստակ, որում գինն սոցայ այսօր հաւանեցաք եւ ուխտ եդաք այսինքն`
300 գառինք ամէն մի գառն մի դահեկան երծաթի,
որ բովանդակի հայոց դահեկան երծաթ..... 300
6 բեռ եղ, մի բեռն 50 դահեկան երծաթի..... 300
12 բեռ պանիր, մի բեռն 50 դահեկան....... 600
3 բեռ մոմ, մի բեռն 100 դահեկան.......... 300
4 բեռ մեղր մի բեռն 50 դահեկան.......... 200
Բովանդակի դահեկան երծաթի............ 1700
Եւ ի վերայ դաշնադրութեանս ես Հայրապետս այսօր ընկալայ ի ձեռանէ Տեառն Սողոմոնի մին հազար դահեկան երծաթի հայոց, եւ մնացորդ դահեկանն յետ յանձնելոյ վերոհիշեալ բանին առ Տեառն Սողոմոնի ստանայցեմ, եւ ես Սողոմոնի որդի Մինասի պարտական արարի իմ անձն կտակակատար եւ ամենայն ստացուածքն առ Հայրապետ հովուին Ճարաբերթու, որ վերոյ յիշեալ բանքն սահմանեալ ժամանակին մէջ քաղաքին Գանձակու, զի յանձնելէն յետ ընկալնում եւ գինն նորա որպէս ի վեր յիշատակեալ զոր ինչ հատուցի այսօր ի սմանէ զուտ մնացորդ եօթն հարիւր դահեկան երծաթի հայոց հատուցանեմ առ Միքայէլ հովուին կամ իւր տեղակալին առանց պատճառ, եւ մեք Սողոմոն եւ Հայրապետս կրկին ուխտադիր եղաք, որ ո'վ ոք ի մէնջ պակասեսցի ի վեր ուխտադրութենէ պարտաւոր լինիցի հատուցանել տոկոս զամենայն արժանաւորութեան վերոյ բանին ամենայն հարիւրի քսանովն եւ յետս դարձցի դահեկան այժմոյս ստացեալն, այսպէս հաստատեցաք դաշինս ուխտի մերոյ երկու միմեանց համեմատ, մին ես Սողոմոնս ձեռնադրեցի վասն Հայրապետին եւ մին ես Հայրապետս ձեռնադրեցի վասն Սողոմոնի ի դրունս Գանձակու այսմ աւուր ապրիլի ամսի տասն յամի Տեառն փրկչին մերոյ Քրիստոսի 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մանկասար որդոյ Սիմէօնի.
Բաղդասար որդոյ Գաբրիէլի.
Սողոմոն որդի Մինասայ.
Հայրապետ որդոյ Միքայէլի.

Օրինակ Դաշնադրութեան վասն Հարսանեաց: