Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ գուցէ զի նախարարութիւնն Հայաստանեաց լինիցի ժառանգաւոր, յայնժամ բարձցի զօրութիւնն խորհրդակցաց ի ծածուկ խորհրդարանի ժամանակն, զամենայն աւուրս կենաց նոցայ, եւ տացցի զօրութիւն նոցայ միմիայն երիս ամ ժամանակօք, եւ ի լրմանէ ժամանակին, եւ կամ ի պատճառէ մահուան եւ մեղաց պակասելոյն ի տեղի նորայ ընտրեսցի այլոք ի Տանէն Հայոց, եւ հաստատեսցի նամակօք երիս ամ ժամանակաւ: