Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն քրէական վճռեալ ի մահ եթէ յինքն կամեսցի երիս ամիսս ի բանտի շղթայիւք կացցէ եւ գործ մեղաց եւ վճիռ մահու նորայ մտցի առ ծայրագոյն յապարանն դատաստանի, եւ անտի առ ատեանն նախարարին, եթէ կարի լինիլ ներումն մեղաց նորայ այլ յառաջ քան զերիս ամիսս, եթէ նախարարն մի' բաշխեսցի կեանս նորայ ընդունելութեամբ Տանն Հայոց մեռցի: