Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն զօրագլուխ ի ամենայն տեղէ երեսս երկրէ պարտական է կացութիւն զօրաց իւրոց ի վերայ թղթոյ ազդ առնէ չորս անգամ ի մի տարոյ ըստ իւրաքանչ եղանակի տարոյն պետին իւրոյ այսմ կերպիւ:
Տասնապետն ազդ առնէ հարիւրապետին իւրոյ:
Հարիւրապետն ազդ առնէ հազարապետին իւրոյ:
Հազարապետն ազդ առնէ զօրագլխին իւրոյ:
Զօրագլուխն ազդ առնէ սպարապետին իւրոյ:
Սպարապետն ազդ առնէ նախարարին իւրոյ:
Նախարարն ազդ առնէ ի դրունս Տանն Հայոց: