Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հարկաւոր է մեզ տալ յատկապէս պահպանութիւն ի ժամանակս պատերազմի ընդ կանայս եւ դստերացս թշնամեաց որում գործս բոլորովին դժուարին թուին ընդ սովորութեան բարբարոսաց, սովաւ սիրեցեալ պատուեցեալ գտցի յազգն հայոց ի մէնջ թշնամեաց մերոց, եւ սովաւ հնազանդին նոքայ մեզ հաւատարմաբար: