Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք աղմկեսցի եւ բարձրաձայն կռուեսցի ի մէջ սուրբ Եկեղեցւոյ աւագերէցն եւ երիցփոխանն ունին իշխանութիւն հանել նմայ ի յերեսէ սրբոյ սեղանոյ առ արտաքս, ո'չ ոք ընդդիմասցի սոցա, եւ յետ արձակելոյ ժամին այրն աղմկող եթէ եկեղեցական յանձնեն Եպիսկոպոսին գաւառին յայնմիկ զի դատեսցի, եթէ աշխարհական յիշխան քաղաքին զի վճռեսցի այսպիսի մեղաւորիս զի մտցէ ի բանտ քսան եւ մի աւուր ծախիւք իւրօք եւ ապա' ելցէ, եւ եթէ այրս այսպիսի մեղուցեալս լրբաբար կրկին մեղիցէ` մտցէ' բանտ եւ հատուցանեսցէ տասն դահեկան տան աղքատաց, եթէ դեռ եւս մի' զսպեսցի վարք իւր մտցէ ի բանտ եւ գան հարեսցեն հռչակաւոր տեղի քսան եւ չորս ղամչի: