Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն եւ ով ոք անօրէնութեան ծնեալ երեխայ ի յերեսս Աշխարհին Հայաստանեաց եթէ արու եւ եթէ էգ, անուանակոչութեամբ եւ ի յիշելոյ անունն նմայ թէ ում որդի եւ կամ յումմէ դուստր` մի լիցի ոչ ոք այլ անուամբ ի կողմանէ հայրութեան, բայց անուն սրբոյն որում աւուր երեխայն այն մկրտի ի տօնի նորա անուն նոյն սրբոյն եղիցի անուն հօր նմայ, թէպէտ մայր նորա անօրէնութեամբ յղացաւ եւ բնականապէս ծնաւ, այլ ի շնորհէ սրբոյ աւետարանի մկրտութեան մկրտեալն գտցի շնորհ տանիլ ի վերայ իւր որդիութիւն որում սրբի տօնի օր մկրտեցաւ: