Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սա' լինիցի նշան յանկարծակի հարկաւորութեան, զի որում աւուր դրօշակ գնտոյ ցուցանէ յեղձուցեալ կախեալ ի փայտէ եւ թնդանօթ մի վառեալ, պարտ է ամենայն զինուոր ի այս գնտէ եւ դրօշակէ ընդ մէջ կալեալ եւ զինուորեալ պատրաստ ի յոտս կացցէ եւ սպասէ հրամանի գնդապետին իւրոյ, եւ եթէ ի գիշեր պարտ է հուր արկանել ընդ հարթ ի տեղի դրօշակի, եւ երեք թնդանօթս վառել, ծանիցէ նոյն որպէս ասացի վասն ցերեկի: