Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գանգատող եթէ ըմբռնեսցի ստացուածքն պարտականին իւրոյ անձն պարտականին ազատ մնասցէ, մինչեւ հաւաքելով ամենայն ստացուածքն պարտականին, եթէ ոչ բաւեսցի պարտուց նորա, յայնժամ կարող է ըմբռնել անձն պարտականին եւ մուծանել ի բանտ եւ դարմանել նմայ ըստ Օրինօք մինչեւ մին տարի, յետ մին տարուց եթէ պարտականն ընդունեսցի տալ նմայ նոր թուղթ պարտուց երիս ամաց ժամանակաւ տացէ եւ ելցէ ի բանտէն եթէ ոչ կացցէ ի բանտի մինչեւ երիս ամս, յետ երից ամաց ազատ լիցի ելցէ եթէ պարտն լիցի մինչեւ հարիւր դահեկան, եթէ յաւելի մնասցէ ի բանտի մինչեւ հատուցանիցէ: