Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պաշտօն Նախարարութեան ծայրագոյն դատաւորութեան, ասպետութեան, եւ սպարապետութեան պարտ է ելանել ի Տանէն Հայոց ի բերանէ բոլոր տանուտէրաց ձեռնադրեալ ի բոլոր տանուտէրացէ եւ միոյ գծագրէ եւ կնքեցեալ կնքաւն Տանն Հայոց: