Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որ ոք քաղաք եւ բերդօրեայք շրջապատեցեալ մէնջ որում իշխան քաղաքին եւ կամ բերդապան դաշինս խօսելով յանձնել խոստանայցէ, եւ ի ժամանակի յանձնարարութեան դաւաճան գտցի, եւ ի դաւաճանութենէ յայնմանէ անկանիցի մինչեւ 24 տղայ զինուորաց մերոց, որում հարկեսցի զօրք մեր արձակմամբ սուսերս ի ձեռին մտանել բերդն, զամենայն զինուոր եւ զօրագլուխ ի թշնամեաց մի' մնասցէ կանդանի ի բերանէ սուսերաց մերոց, եւ եթէ գուցէ կենդանի ըմբռնեսցի իշխան քաղաքին եւ կամ բերդապանն յայնմիկ, իսկոյն նախատանօք կախիցէ ի փայտէ ի գլուխն դռան քաղաքին կամ բերդին, եւ զամենայն զոր ինչ ի քաղաքն եւ կամ բերդն որ գտցի աւար լինիցի զինուորաց մերոց, եւ յառաջ քան զբամբիռն ներողութեան հնչիլն` զամենայն զոր ինչ խայտառակութիւն ի զինուորաց մերոց ի վերայ թշնամեաց բնակողաց անտի մի' մտցի ի դատաստան: