Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն Տեառն յերկրի եթէ ի յերեսս դաշտի, եւ ե~թէ ի մէջ քաղաքաց եւ գեօղից, եթէ կազմեալ տանց եւ եթէ այգեստանեաց, եւ եթէ ամայի դաշտից եւ այլն, եթէ թղթաւ գնեալ ի յառնէ վաճառողէ, եւ եթէ հրամանաւ ստացեալ ի Տանէն Հայոց, եթէ գուցէ զի գտցի ի խոր սրտի յերկրին իւրոյ, եւ կամ ի միջի ջրհորի, եւ կամ ի յոտս հիմանց տանց, եւ որ ոք տեղիս տեղիս միջի սահմանի գնեալ յերկրին իւրոյ, եթէ ոսկի, երծաթ զոր ինչ հրահայելիք եւ այլ, թէ ակունք պատուականք եւ այլն, բոլորովին ժառանգութիւն իւր է, այսինքն գնողին. եւ ի Տանէն Հայոց ստանողին որն որ իցէ ո'չ տունն հայոց եւ ոչ վաճառողն ո'չ յիշխեսցի ունիլ մասն եւ ոչինչ, բայց ի այսպիսի գտուածոյս միմիայն մի անգամ հատուցանել պարտ է տասանորդ իրին գտեցելոյ ի Տունն Հայոց մնացորդն կացցէ ժառանգութիւն նմայ: