Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն դեկտեմբերի ամսոյ ամենայն իշխան ի վերայ Աշխարհի Հայոց համարն աշխարհագրութեան բնութեանս մարդոյ արուի եւ էգի երիս աստիճանաւ տղայ, երիտասարդ եւ ալեւորի ձեռնադրեալ իւրով ձեռամբ ընծայեսցէ առ տունն հայոց, որ մատուսցի առաջի ատենի տանուտերաց յունվարի մի եւ մտցէ համարն աշխարհին իւրեանց: