Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն հրաման եւ վճիռ որում տեղեաց եւ որում միաբանութենէ որ ելանէ եթէ գտանիցի իբր քսան եւ չորս դատաւոր կամք նոցա գտանի զանազան ի ժամանակի վճռոյ, հաւաքելով կամք նոցա ամենեցուն եթէ երեքտասան ի մի եւ մետասան ի միւս կամս լիցեն, որում կողմ գտանելով միմիայն մի կամք յաւելի վճիռն ի կամս նոցա ելցէ եւ մնացորդքն հնազանդել պարտ են ի առաւելութեան արանց կարծեաց: