Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վիճակ Նախարարութեան եթէ ելցէ ի վերայ տանուտէրի ոմն ն'ա որում աշխարհի փոխանորդաց որ իցէ, յետս դարձուցանիցէ նամակ տանուտէրութեան իւրոյ, փոխանակ տեղի իւր պաշտօն տանուտէրութեան տացի ընկերի իւրոյ որում սպասէր պաշտօն իշխանութեան, եւ նախարարս մնասցէ տեղի պաշտօնի իշխանութեան, որ ի ամենայն աշխարհէ մնալով լիքն տանուտէրօք:

Օրինակ նամակ Պաշտօնի նախարարութեան: