Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նախարարն հայոց ունի իշխանութիւն ի վերայ ամենայն պաշտօնատարի ի կարգէն զինուորութեան բանիւ առնել եւ կալանաւորել, այլ հանելն պաշտօնէ կալանաւորին պարտ է լիցի վճռաւ դատաստանի ի պատճառէ մեղաց գործոց ձեռաց իւրոց: