Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կամիւն ամենակարողին Յաստուծոյ Սմբատ նախարարն Հայոց, Թորգոմանց, Ալանաց եւ այլն, հրամայէ քեզ Տեառն Սիմէօն քաջ սպարապետիդ Հայոց պատրաստիլ խումբս եւ կազմել գունդս զօրաց երիս զօրութեամբ անպակաս զէն եւ զասպարիւք համահաւասար այր եւ ձիով, հրացիւք եւ հրացի զինուք երիս զօրագլխիւք երեսուն եւ երիս հազարի զինուորօք, ապա խաղացոյ գունդ մի ի երիս զօրութեան առ յաշխարհն Տուրուբերան ի դաշտն երկրի ի թիկուն Աղթամար ծով, զի կացցեն պատրաստ ընդ դէմ Պարսից, եւ գունդն երկրորդ խաղացոյ առ յարեւմուտ աշխարհն երկրորդ Հայոց ի դաշտն Սեվաստ զի կացցեն պատրաստ ընդ դէմ Յունաց, եւ գունդն երրորդ պահելով պատրաստ ի դաշտին Արարատեան ի ժամանակի հարկաւորութեան, եւ տուր հրաման զօրագլխաց իմոց ընդդիմանալով սաստեսցեն ամենայն զօրութեան պարսոց եւ յունաց, զի ոչ ոք զօրութիւնք զինուորեալ կարի ոտնամուխ առ աշխարհն մեր լինիլ, եւ ով ոք յանդգնեսցի ի բերանոյ սրոյ մերոյ մաշեսցի, եւ պահեա դրունս մեր ամուր ընդ դէմ պարսոց եւ յունաց, զի մի' ելցէ կերակուր եւ զէն ի մէնջ առ նոցայ, քան զի լրտեսք մեզ պատմեն պատրաստութիւն պարսոց եւ յունաց վասն պատերազմի, թէպէտ դեսպանք մեր կարի սիրով ընկալեալ նոցայ մինչեւ յամսեանն Օգոստոսի 18. այլ հարկաւոր է պատրաստել մեզ որպէս նոքայ եւ այլն:
Եղեւ ի դրունս շօշու ի ատենի ծածուկ խորհրդարանի, յայսմ աւուր փետրվարի ամսոյ 5. յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1765:

Հաստատեցաւ ի մէնջ խորհրդակցաց
ծածուկ խորհրդարանին.

Կնիք Նախարարին Հայոց.
Մաղաքիայ Գծագիր.