Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ստացուածք անձամբ աշխատեցեալ ամենայն արանց յետ մահուան իւրոյ եթէ գտանիցի կտակն ննջեցելոյն կատարումն առցէ ի վերայ բանին նորայ ըստ գրեցելոյ կտակին, եթէ ո'չ ստացուածքն ննջեցելոյն բաժանեսցի ի վերայ մնացորդաց իւրոց:

Նախ ծախ թաղման ննջեցելոյն.
Երկրորդ վարձ բնակութեան տանն եւ վարձ սպասաւորաց:
Երրորդ ծախ պաշտօնէի, ըստ արժանոյ.
Չորրորդ կէսն ի բոլոր ստացուածոց կնոջս եւ կամ առն եթէ ո'չ ունեսցեն զաւակ.
Հինգերորդ մի ի երից բաժնոյ կնոջն եւ կամ առն եթէ ունիցին զաւակ.
Վեցերորդ երկու ի երիս բաժնոյն որդոյ եւ մին դստերն զի համարեսցի երկու որդին եւ մի դուստրն.
Եօթներորդ եթէ ո'չ ունիցի զորդիք եւ ո'չ դուստր դարձցի առ ծնողս ննջեցելոյն.
Ութներորդ եթէ ո'չ ունիցի ծնող դարձցի առ եղբայրս եւ քեռն իւր.
Իններորդ եթէ ո'չ ունիցի դարձցի առ ի սերունդսն եղբարց: