Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պատուելի մեզ է' սովորութիւնն Աստուած պաշտութեան Հայեաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյն, որում աւանդեցաւ մեզ ի սրբոց մերոց առաքելոց Թադէոս եւ Բարդուղիմէոսէ շառաւիղեալ գաւազանն մինչեւ ցայսօր, որում աւանդէ մեզ ծայրագոյն աթոռն Հայրապետութեան Հայոց լուսակառուց Սուրբ Եկեղեցին Էջմիածին ի բերանոյ մաքրազարդ Հայրապետին Հոյոց ի Վաղարշապատ: