Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յատկապէս աւուրս միոյ շաբաթոց բաժանումն լիցի այսպէս. 2. շաբաթ աւուր նախարարն խորհրդակցօք գտցի ի յապարանն ծածուկ խորհրդարանի:
3. շաբաթ աւուրն դատաւորք ի յապարանն դատաստանի:
4. շաբաթի աւուրն ըստ իւրաքանչ գործս իւրոյ:
5. շաբաթի աւուրն Տանուտէրք գտցին ի Տանն Հայոց:
6. ուրբաթի աւուրն ամենեքեանն ընդ գործս իւր:
7. շաբաթի աւուրն մասնաւոր իշխանք ընդ մանր դատողութիւն ի' վերայ աշխարհի:
8. Կիրակի աւուրն հանգիստ եւ միտս առ Տեառն Արարիչն Աստուած: