Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք առանց հրաւիրում մի' մտցէ ի տուն ննջեցելոյ ո'չ ընկերակցութիւն դիոյն առ ի գերեզման, եւ ո'չ մխիթարելոյ մնացորդաց, բայց ի նոցանէ որ գտցեն զինքեանց հրաւիրեալ, նա'եւս հրաւիրեալքն եթէ դասք քահանայից, եւ եթէ հասարակ ժողովրդոց ո'չ լինիցի վասն բազմենալոյ ի ճաշ եւ ո'չ ընթրիս, եթէ ո'չ միայն պատուել մնացորդս ննջեցելոյն ելցեն ի տանէ ընկերակցութեամբ դիոյն մինչեւ ի Եկեղեցի, կալով մնասցեն մինչեւ կատարեսցի թաղումն դիոյն, եւ ընկերակցութեամբ մնացորդաց ննջեցելոյն յետս դարձցեն ի տուն, ամենեքեան գրկեալ համբուրեսցեն մնասցորդս ննջեցելոյն մխիթարական բանիւ, եւ ելցեն իւրաքանչիւր ի տուն իւր, տան ննջեցելոյն ի նոյն աւուր մի' պատրաստեցի կերակուր վասն այլոց, ո'չ քահանայից ո'չ աղքատաց, եւ ո'չ հասարակ ժողովրդոց, բայց բնակողաց տանց, եւ յաւուրն եօթներորդի մնացորդացէ ննջեցելոյն լինիցի հրաւիրումն բարեկամաց եւ քահանայից իւրեանց ի ճաշ, ում եւ որ քան արանց որ յինքեանք կամեսցեն, եւ եթէ հրաւիրումս եօթներորդի աւուր թաղման ով ոք ո'չ կամի առնել, եւ կամ զանց արասցէ, նմա ամօթ մի' լինիցի, եւ եթէ ննջեցեալն լինիցի այր ուրեմն հրաւիրեալ ընկերակիցք հարկաւոր է լինիցեն միայն արու, եւ եթէ ննջեցեալն իցէ կին հրաւիրեալքն կարի լինիլ այրք եւ կանայք, եւ հասարակապէս ծախ ննջեցելոց իցէ եթէ թաղման եթէ պաշտօնի եթէ բաժին բարեկամաց այսինքն,

Եպիսկոպոսաց իւրաքանչիւր անձանց
դահեկան երծաթէ. . . 4
Վարդապետաց . . . 1
Քահանայից . . կէս 1 2
Սարկաւագաց. . . . 1 4
Գերեզման բրօղաց. . . 2
Դին ի գերեզման դագաղակրաց. 2
Հասարակ հրաւիրեալ ժողովրդոց արանց իւրաքանչիւր անձանց կտաւ սպիտակ վեց կանգուն:
Աղքատքն կարող են հրաւիրել ընկերութիւն եւ երթացողն պարտ են անխնայ երթալ եւ մի' սպասել ի վեր յիշեցեալ սովորական հատուցման ոչ ինչ, բայց վարձ վաստակոց իւրեանց հատուցենէ նոցայ Տէր ի հանդերձելումն, եւ մերձաւորք ննջեցելոց առաւել փառաւորել կարեն ննջեցեալս իւրեանց պահելով ստացուածս ննջեցելոց վասն ուստերաց եւ դստերաց ննջեցելոց, քան թէ բաշխել այլոց, եւ մերձաւորք ննջեցելոյն պարտ է իւրաքանչիւրոք ելցեն ի գործս իւրեանց, սուգ նոցա միմիայն երիս ամիս զգեստ սեաւ զգենուլ բաւական լինիցի: