Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն աղաւաշ խաղացող թէ թղթաւ եթէ ջօնկով ճանաւ եւ այլն, ցերեկն գտեալ ըմբռնեսցի եւ կողոպտեսցի զոր ինչ գտցի ի ձեռին եւ տացի Տանն ողորմութեան Հայոց, այլ ի գիշերն վասն անցուցանելոյ ժամանակ երկայնութեան գիշերի խաղացողքն մի շահեսցի եւ կորուսցի աւելի քան թէ երկու դահեկանս արծաթի, յաւելի քան զայս անարժան է եւ պարտաւոր տուգանաց: