Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բոլոր յաշխարհէն հայոց որքան փոխանորդք որ գտցի կէսն ի նոցանէ, այսինքն մի ի երկուց արանց մտցի ի կարգ տանուտէրութեան եւ միւս մինն ի պաշտօն իշխանութեան: