Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ համարձակեսցի եւ հարկանեսցէ քահանայի Օծեալ Տեառն հրացեալ երկաթիւ կիզեսցի ձեռ նորայ, այլ եթէ քահանայ ոք բարկացեալ հարկանիցէ ումեք իշխանի եւ կամ հասարակ ժողովրդի ընկալցի գան ի նմանէ որում էհար նմայ այնքան որում բարկութիւն իւրեանց խոստանայ, բայց ի սպանմանէ: