Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի պատճառէ լրումն ժամանակէ իջանելով նախարարն ի պաշտօն նախարարութենէ կարի մտանել ի պաշտօն տանուտէրութեան, եթէ ժողովուրդ գաւառի իւրոյ տացեն նմա թուղթ փոխանորդութեան եւ իջեալ ի գահէ նախարարութենէ մի' լիցի նախատինք մէջ ազգին Հայոց, թէ ոչ պատիւ գործոյն նորայ բարեպէս կատարելոյն: