Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երդմնողն առաջի ատենի դատաւորաց դնելով աջու ձեռն ի վերայ Սրբոյ աւետարանի, ձախու ձեռն ի վերայ կրծից, եւ խոստովան լինիցի այսինքն խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ եւ մարդկան եւ ի ատենի իշխանի (այս անուն), զի պահեսցեմ սիրտ եւ միտք եւ կարծիքն իմ անարատ աննախանձաբար եւ որոնիցեմ անկողմնակալութեամբ եթէ երդմնողն դատաւոր եւ դատօղքն ասիցեն դատիցեմ առանց կողմնակալութեամբ, եւ եթէ երկոտասան դատօղն որ ընտրեցեալ ի մեղաւորէ լինիցի ջհուտ, կամ մահմետական, կամ հեթանոս, ջհուտն երդմնեսցի ի վերայ հին կտակարանի եւ մահմետականն ի վերայ ղոռանի, եւ հեթանոսն ի վերայ կռքի իւրոյ: