Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ Մարտիրոս Քահանայապետ եւ ծայրագոյն Հայրապետ ամենայն Հայոց ընդհանրական եւ առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ Հայաստանեաց ընդհանիւր Եպիսկոպոսեօք միաբան ընտրեցաք եղբայրակիցս մեր Տեառն Սեղբեստրոս արքեպիսկոպոս աղձնու, եւ ետուք իշխանութիւն նմայ փոխանորդութեան մերոյ երիս ամաւ ժամանակաւ, զի բազմեսցի փառօք եւ պատուօք ընդ փառաւոր տանուտէրս ի գահն մեծ եւ բարեվարք տանն հայոց, ազատապէս, եւ տացէ պաշտօն ընդունեսցի յօրէնս կարգադրութեան, եւ արասցէ հրաման ըստ Օրինօք հայոց ի վերայ ամենայն բնութեան մարդոյ յերեսս երկրի հայաստանեաց, եւ զամենայն զոր ինչ հրաման ի գահէն մեծ եւ բարեվարք տանէն հայոց հանդերձ փոխանորդաւ մերով Տեառն Սեղբեստրոս արք եպիսկոպոսիւ ձեռնադրեալ ելցէ ընդունելի մեզ լիցի, եւ համարեսցի իբրեւ կամք եւ հրաման մեր անթերի եւ առանց երկբայելի, գրուեցաւ ի դրանն սրբակառուց Սուրբ Էջմիածնի յայսմ աւուր յամսեանն դեկտեմբերի 10 յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:

Վկայեմք որ ձեռնադրեցին
եւ կնքեցին եւ յանձնեցին:

Մարտիրոս Հայրապետ
ամենայն Հայոց:

Սիմէօն Արք Եպիսկոպոս
Վասպուրականի գծագիր
Սրբոյ Աթոռոյ Էջմիածնի:

Սիմէօն արք Եպիսկոպոս
Փայտակարանոյ:

Բաղամ արք Եպիսկոպոս
Արարատեան:

Մարտիրոս արք Եպիսկոպոս
Ուտից:

Վարդան արք Եպիսկոպոս
Տուրուբերնայ:

Մանուէլ արք Եպիսկոպոս
երկրորդ Հայոց:

Շմաւօն արք Եպիսկոպոս
Գուգարայ:

(Ցուցակը պետք է ձեւավորուի)