Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տէր սպասաւորի, աղախնոյ եւ ծառայի շաբաթն վեց աւուր կրթեսցի աշխատան ի նոցանէ, եւ ի եօթնում աւուր օր մի, կամ յաւուրն կիրակէի, կամ որում աւուր անվնաս գործին իւրոյ համարեսցի ազատ ի գործոց արասցէ, եւ ամենայն սպասաւոր եւ աղախին եւ ծառայ ունի արձակութիւն մի աւուր ի մէջ եօթն աւուրց հանգչիլ մտանել ի տունս աղօթից եւ ի դաշտս վասն զբօսնուլ եւ կամ լերինս վասն հորսոյ, եթէ չիցէ օրն կիրակի եւ կամ աղբերունս եւ գետս վասն լեղանալու, միմիայն մի ցերեկ այսինքն երկոտասան ժամ ժամանակաւ, իբր ելցէ հինգ ժամ առաւօտեան եւ դարձցի եւ մտցի ի տուն հինգ ժամ յերեկոյեան: